Wedstrijdreglement

1. Organisatie

Deze wedstrijd (hierna "de Wedstrijd") wordt georganiseerd door de VZW visit.brussels (hierna "visit.brussels" of "de Organisator") waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 2-4.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1 De Wedstrijd is enkel toegankelijk voor fysieke personen van 18 jaar of ouder.

2.2 De deelname aan de Wedstrijd is verboden voor de werknemers van visit.brussels, voor (i) de personen die een directe of indirecte juridische band hebben met de Organisator of met een van de ondernemingen die bij de organisatie of de verspreiding van de Wedstrijd betrokken zijn, alsook voor (ii) de personen die een directe band hebben met de hiervoor genoemde personen (familieleden in de eerste en de tweede graad, echtgenoten, samenwonende partners, broers en zusters).

2.3 Per fysieke persoon is slechts één deelname toegestaan. Deelnemers die proberen om meerdere keren deel te nemen door meerdere e-mailadressen of meerdere identiteiten te gebruiken, of die op andere manieren proberen om meerdere keren deel te nemen, zullen worden gediskwalificeerd.

3. Toegankelijkheid en duur

De wedstrijd is toegankelijk via de volgende website: www.visit.brussels.

De wedstrijd loopt van 01/04/2018 tot 31/05/2018.

4. Deelnemingsvoorwaarden

4.1. Om deel te nemen moet de deelnemer:

  • zich inschrijven op www.visit.brussels en daarbij geldige e-mail- en/of postadressen vermelden. De deelname is slechts geldig als alle gevraagde gegevens correct zijn ingevuld.
  • de wedstrijd vraag beantwoorden

De winnaars zullen de personen zijn die goed beantwoord hebben.

Bij een ex aequo zullen de winnaars worden bepaald via loting die door Mvr. Emmanuelle Osselaer (Product expert) zal gedaan worden.

4.2. De aanduiding van de winnaars zal plaatsvinden binnen de 5 kalenderdagen volgend op de sluiting van de Wedstrijd. De winnaars zullen worden geïnformeerd per e-mail die uitsluitend wordt verzonden door visit.brussels binnen de 5 dagen volgend op de sluiting van de wedstrijd.

De winnaars die hun prijs niet opeisen binnen de 15 dagen volgend op de ontvangst van deze e-mail zullen na het verstrijken van deze termijn geen aanspraak meer kunnen maken op deze prijs.

4.3. De verliezers zullen geen enkel bericht noch andere mededeling ontvangen om hen te informeren dat ze niet gewonnen hebben.

4.4. De Organisator behoudt zich het recht de namen en voornamen van de winnaars en de lijst van de gewonnen prijzen te publiceren op de website www.visitbrussels.be, zonder dat hieruit enig ander recht voor de winnaars voortvloeit dan de inontvangstname van hun prijs.

5. Prijzen

5.1. De Organisator kent de volgende prijs toe aan de winnaar:

  • 3x twee overnachtingen aan het hotel op 14 september en 15 september 2018 voor 2 personen
  • twee tickets heen en terug met de train (vanaf Frankrijk, Nederland, Duitsland en Zwitserland)
  • verschillende activiteiten rond stripverhaal (Stripfeest, tentoonstelling, geleide bezoek,…
  • een welcome pack 100% stripverhaal

5.2. De gewonnen prijzen worden niet teruggenomen noch omgeruild.

5.3. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs van de Wedstrijd naar eigen goeddunken te wijzigen, maar voor een vergelijkbare waarde. De Organisator geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de aard, de kwaliteit of de geschiktheid van de prijs voor een bepaald doel.

6. Aansprakelijkheid van de Organisator

6.1. De Organisator behoudt zich het recht voor op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht de organisatie te wijzigen en de Wedstrijd op te schorten of te beëindigen in geval van overmacht of elke andere uitzonderlijke gebeurtenis die zich onafhankelijk van zijn wil voordoet, met name in geval van een storing van het internet of om het even welk ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, computers, internetleveranciers of servers, en dit zonder dat de deelnemers of enige andere persoon aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling of interesten.

6.2. Met uitzondering van een ernstige of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch de Organisator, noch zijn werknemers, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard ook die zich zou voordoen ter gelegenheid van de deelname aan de Wedstrijd of die zou voortvloeien uit de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars of de toekenning of niet-toekenning van de prijzen. Hun aansprakelijkheid is evenmin in het geding als gevolg van de in vorig punt vermelde wijzigingen, opschortingen en annulaties.

6.3. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het slecht invullen of vermelden van de door de deelnemers verstrekte gegevens die leiden tot een foutief of onbekend e-mailadres, postadres of telefoonnummer van de deelnemers.

7. Vragen om inlichtingen

7.1. Elke betwisting of klacht betreffende de Wedstrijd kan per e-mail worden gericht aan Mvr. Emmanuelle Osselaer (e.osselaer@visitbrussels.be). Visit.brussels behoudt zich het recht voor naar goeddunken te antwoorden op deze klachten of opmerkingen. Een gebrek aan antwoord kan in geen geval worden beschouwd als een aanvaarding door de Organisator van hetgeen geschreven is.

7.2. Er wordt niet geantwoord op telefonische vragen over de Wedstrijd.

8. Beheer van de persoonsgegevens

8.1. De Organisator behandelt de overgemaakte persoonlijke gegevens in het kader van deze Actie in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy en de behandeling van persoonlijke gegevens en met de wet van 13 juni 2005 in verband met elektronische communicatie.

8.2. De persoonlijke gegevens van de Deelnemers worden - in overeenstemming met het Reglement – gebruikt voor het goede verloop van de Actie en in het bijzonder om in contact te komen met de Deelnemers. Ze kunnen ook opgenomen worden in een gegevensbank met de bedoeling om opnieuw gebruikt te worden voor commerciële en promotiedoeleinden door de betrokken partners of derden in het kader van de Actie of door de Organisator zelf. 

8.3. De Deelnemers hebben het recht om deze gegevens in te kijken en te corrigeren en indien gewenst het recht om zich te verzetten tegen het gebruik ervan voor doeleinden als direct marketing. Het volstaat om daarvoor een schrijven te richten naar volgend adres : Koningsstraat 2-4 te 1000 Brussel, of op volgend elektronisch adres: info@visit.brussels, met in bijlage een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene.

8.4. De Organisator neemt alle noodzakelijke maatregelen om de geheimhouding van de gegevens te verzekeren. Door het bevestigen van het doorsturen van zijn persoonlijke gegevens erkent de Deelnemer in ieder geval dat het doorsturen ervan via internet nooit helemaal risicovrij is.

9. Aanvaarding van het reglement

9.1. Het feit aan de Wedstrijd deel te nemen houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit reglement.

9.2. Dit reglement kan worden geconsulteerd op de website www.visitbrussels.be/comicscontest

10. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken

Dit reglement en de interpretatie ervan worden geregeld door de Belgische wet. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

11. Varia

Als een van de bepalingen van dit reglement als nietig of ongeldig wordt beschouwd, blijven de andere bepalingen en voorwaarden van het wedstrijdreglement onverminderd geldig.