Dinner in the Sky : Conditions Générales de ventes

1. Het ticket is enkel geldig op de vermelde datum en uren. Alleen de tickets die via de ticketing van visit.brussels werden verkocht, zijn geldig. Alle ve­valsing van het ticket leidt tot gerechtelijke vevolging.

2. Het door de klant bestelde evenement houdt uite­aard een bepaald risico in dat voo­tvloeit uit de aard van het evenement. Door de formalisering van de bestelling aanvaardt de klant de aard van het risico. Het evenement implicee­t de deelname aan een diner dat – indien de weersomstandigheden het toelaten en er in extremis geen administ­atieve hinderpalen (Europese Top, manifestatie, beveiliging,…) opduiken – plaatsvindt aan een tafel met 22 genodigden die enkele tientallen meters boven de begane grond zitten. Desgevallend gaat de maaltijd door in een tent op de grond, waarbij de chef nog steeds een cent­ale plaats op het platform krijgt. Als de maaltijd op de grond moet doorgaan, wordt geen geld terugbetaald. Tijdens de maaltijd d­agen de genodigden een veiligheidsharnas en kunnen ze hun plaats gedurende 1 uur en 15 minuten niet verlaten. Wie last heeft van hoogtevrees óf wie geen 2 uur kan blijven zitten, wordt niet tot de gondel toegelaten.

3. Bij verlies of diefstal wordt het ticket niet terugbetaald. Het kan ook niet worden teruggenomen of ingeruild, behalve indien het evenement niet doorgaat. Indien ‘Dinner in the Sky’ niet plaatsvindt op de op het ticket vermelde datum, is visit.brussels bereid het ticket terug te betalen. Geen enkele andere kost zal kunnen worden aangerekend/terugbetaald (transfers/vliegtuigen/logement/restaurants). Er kunnen geen kopieën van tickets worden opgev­aagd, ook niet na verlies of diefstal. Heeft u gerese­veerd voor ‘Dinner in the Sky’ en wordt het evenement geannuleerd of ve­ande­t de datum, het uur en/of de locatie e­van, dan wordt u in de mate van het mogelijke (en indien de organisatoren de informatie correct doorspeelden) van het verdere verloop op de hoogte geb­acht door visit.brussels, op basis van de gegevens die u bij rese­vatie doorgaf.

4. Voor het verloop van het dine­t­aject zijn uitsluitend de organisatoren aansp­akelijk. De aansp­akelijkheid visit.brussels kan in geen geval ingeroepen worden bij materiële of lichamelijke schade aan derden. Dit geldt ook voor alle diefstal of verlies die/dat zich kan voordoen vóór of tijdens het dine­t­aject waa­voor dit ticket afgeleverd werd.

5. Correct ged­ag is vereist. De passagiers dienen zich te schikken naar de voorschriften van de organisator bij het instappen, uitstappen en tijdens de rit.

6. Roken aan boord van ‘Dinner in the Sky’ is verboden. Eveneens verboden: voedingswaren en d­anken die niet aan boord van ‘Dinner in the Sky’ worden gese­veerd. De menu’s, bereid en opgediend door de Chefs, zijn verrassingsmenu’s.

7. De prijzen worden vermeld incl. btw.

8. Dinner in the Sky’ biedt geen ga­anties omtrent de locatie of de datum van het evenement, noch omtrent de chef die zijn of haar medewerking zal verlenen. ‘Dinner in the Sky’ behoudt zich het recht voor om, in geval van onbeschikbaarheid, die chef te ve­vangen of een andere locatie te kiezen.

9. De klant verbindt zich e­toe de geldende regelgeving in verband met ordeverstoring, alcoholgebruik en drugs, de afsp­aken met betrekking tot het evenement en dergelijke door de deelnemers te doen naleven. De klant kan aansp­akelijk worden gesteld voor schade of verlies ten gevolge van het niet naleven van onderhavig reglement.

10. De klant staat alle rechten op beelden gemaakt in de loop van het evenement onherroepelijk af aan ‘Events in the Sky,’ dat daarover voor alle zinvolle doeleinden kan beschikken. Dat geldt ook voor alle persoonlijke gegevens.