FAQ Steunfonds voor investeringen in ‘touchless’ technologie

1. Wat zijn de doelstellingen van het fonds? 

Dit fonds, opgericht in het kader van het herstelplan van visit.brussels en goedgekeurd door de Brusselse overheid, is bedoeld om de ontwikkeling van digitale apparaten te stimuleren en de invoering van contactloze diensten in het kader van culturele en toeristische activiteiten te ondersteunen. De subsidies die daarvoor voorzien worden, zullen gebruikt kunnen worden om gedematerialiseerde ticketbalies (online tickets/scannen op afstand) in te voeren, alsook software om de looprichting te regelen, audiosystemen (wireless audio guide system zoals een ‘whisper’-systeem of iets gelijkaardigs, of via een mobiele app) waarmee gidsen op afstand met de bezoekers kunnen communiceren, of iedere andere digitale oplossing met als doel de gezondheidsrisico’s voor bezoekers te verkleinen en de interactie met de culturele/toeristische inhoud te vergroten.

2. Wie kan een project indienen?

Het fonds is bedoeld voor toeristische, culturele en erfgoedorganisaties zoals:

 1. musea; 
 2. theaters; 
 3. culturele centra; 
 4. concertzalen; 
 5. bioscopen; 
 6. toeristische attracties zoals toeristische bussen, avonturenparken, pretparken; 
 7. organisatoren van rondleidingen ;

De contactloze projecten moeten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gerealiseerd zijn of een belangrijke impact hebben op de culturele en/of toeristische sector van het BHG;

De contactloze projecten beschreven in punt 3 hieronder (categorieën 1 tot 3) die reeds elders door het Gewest of een ander fonds/andere subsidie gefinancierd worden, komen echter niet in aanmerking voor steun uit het fonds (verbod op dubbele subsidiëring). 

Het fonds is beschikbaar voor alle rechtsvormen die een ondernemingsnummer hebben op het moment dat hun dossier voor kandidatuurstelling ingediend wordt.
Entiteiten mogen slechts één dossier indienen bij dit fonds (Dat dossier mag meerdere projecten bevatten. Zie hieronder). Als dezelfde entiteit twee of meerdere dossiers indient, zullen die automatisch allemaal geweigerd worden. 

2 bis. Wie mag er geen project indienen?

De horecasector en de toeristische accommodatie, alsook de reeds door het gewest gefinancierde evenementenprojecten of andere fondsen/subsidies komen niet in aanmerking voor steun uit het fonds (verbod op dubbele subsidiëring).

3. Welke soorten projecten komen in aanmerking voor financiering 

Projecten die tot een of meerdere van de drie onderstaande categorieën behoren, komen in aanmerking voor subsidiëring: 

  Doel Voorbeelden
Categorie 1  Het invoeren van een online ticketsysteem en/of een regulerend systeem om te nauwe contacten te voorkomen  - Online tickets die vooraf gedownload zijn 
- Controle zonder contact 
- Scannen op afstand 
- QR-code, barcode voor de toegangscontrole 
- Systeem om de looprichting te regelen 
- Fastpass 
- Beheer van de beschikbaarheid door middel van tijdslots  
Categorie 2  Het invoeren van audiosystemen waarmee gidsen op afstand met de bezoekers kunnen communiceren  - Mobiele app 
- Wireless audio guide system (‘whisper’-systeem) of gelijkaardige systemen  
Categorie 3  Elke andere digitale oplossing om de gezondheidsrisico’s voor bezoekers te verlagen en de interactie met de culturele/toeristische inhoud te vergroten  - Een educatief spel voor kinderen op een mobiele site of applicatie 
- Podcasts of audiotours  

4. Aan welke voorwaarden moet het voorgestelde project voldoen? 

Om in aanmerking te komen, moeten de projecten voldoen aan vijf voorwaarden: 

 1. het project moet ten vroegste op 18 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020 gestart zijn; 
 2. het project moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gerealiseerd zijn of een belangrijke impact hebben op de culturele en/of toeristische sector van het BHG; 
 3. het project moet een contactloze oplossing bieden voor een van de drie bovenstaande categorieën; 
 4. het project moet binnen de termijn en in de vereiste vormen ingediend worden (formulieren, bijlagen enz.); 
 5. de subsidieaanvraag mag niet hoger dan het maximumbedrag van € 10.000 liggen. 

5. Hoe verloopt de selectieprocedure? 

De selectie gebeurt volgens de volgende stappen: 

 1. analyse van de projecten in termen van ontvankelijkheid, 
 2. kennisgeving van de ontvankelijkheid van het dossier, 
 3. analyse van de inhoud van de dossiers in relatie tot de selectiecriteria, 
 4. kennisgeving van de selectie of niet-selectie van het project. 

6. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan opdat het project als ontvankelijk zou worden beschouwd? 

Om ontvankelijk te zijn moet een projectvoorstel voldoen aan alle onderstaande voorwaarden: 

 1. de bovengenoemde voorwaarden in punt 4; 
 2. het project is tussen 18 maart 2020 en 31 december 2020 gestart; 
 3. visit.brussels heeft ten laatste op 30/10/2020 een volledig dossier voor kandidatuurstelling ontvangen; 
 4. Het motiveringsdossier bevat: 
  • Verplicht inschrijvingsformulier
   Zorg ervoor dat u alle nodige bewijsstukken bij uw formulier hebt gevoegd voordat u met uw aanvraag begint.
  • Verplichte bijlagen:  
   • In te vullen voorlopige begroting
   • Verklaring op erewoord
   • Een kopie van de offertes voor alle voorziene kosten
   • Een bankattest met stempel en handtekening van de bank waaruit blijkt dat het rekeningnummer wel degelijk toebehoort aan de begunstigde (d.w.z. de entiteit die het project indient)
   • Alleen als het project onder categorie 1 valt – een document van de uitgever van de reserverings-/ticketingsoftware ter staving van de twee voorwaarden van mogelijkheid tot interfaces

Het dossier mag in het Nederlands of Frans ingediend worden. 

De projecten die niet voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden komen niet in aanmerking voor een subsidie. Ze zijn dan niet ontvankelijk en zullen niet beoordeeld worden op de rest van de inhoud. 

7. Wat gebeurt er als een ingediend dossier onvolledig blijkt te zijn? 

In het geval van ontbrekende informatie behoudt visit.brussels echter het recht om de nodige informatie bij de organisaties na te vragen. Als er binnen de meegedeelde termijn geen antwoord gegeven wordt, zullen de onvolledige projecten niet ontvankelijk verklaard worden. 

8. Hoe verloopt de analyse van de inhoud van mijn dossier zodra het ontvankelijk is verklaard? 

De dossiers die als ontvankelijk worden toegelaten, zullen volgens specifieke selectiecriteria worden bestudeerd door een selectiecomité bestaande uit personeelsleden van visit.brussels. Het selectiecomité kan, indien nodig, de projectbeheerder om aanvullende informatie vragen om het dossier te verduidelijken. 

9. Wat zijn de selectiecriteria betreffende de projecten die een subsidie zullen krijgen? 

De projecten zullen op basis van de onderstaande criteria geselecteerd worden: 

Algemene selectiecriteria die op alle categorieën van toepassing zijn: 

 • afstemming van het project op de belangrijkste doelen van het fonds; 
 • client centricity (dient rechtstreeks op bezoekers gericht en niet op het personeel); 
 • een bepaalde troef om meer bezoekers aan te trekken. 

Specifieke selectiecriteria voor categorie 1:
Het invoeren van een online ticketsysteem (tickets die vooraf gedownload worden/controle zonder contact – QR-code enz.) en/of een systeem om de looprichting te regelen/fastpass/tijdslots om contact te vermijden. 

 • verbetering van de voorgestelde dienst; 
 • maakt het mogelijk om de gepaste fysieke afstand te bewaren; 
 • compatibiliteit/interconnectiviteit van het systeem (open API); 
 • 1/ De reservatie- en ticketingsoftware moet API's beschikbaar maken die compatibel zijn met andere ticketingsystemen, de technologie van de Brussels Card en natuurlijk ook die van de Museum Pass. 
 • 2/ De reservatie- en ticketingsoftware moet over API's beschikken waarmee de beschikbaarheid (het aantal vrije plaatsen per dag/tijdslot) voor de bezoekactiviteiten van de partner in real time kan worden weergegeven op andere websites zoals agenda.brussels en visit.brussels. 

De toeristische en/of culturele partner verbindt zich ertoe om een document van de uitgever van de reservatie-/ticketingsoftware voor te leggen, dat getuigt van de twee bovengenoemde voorwaarden voor compatibiliteit. 

Specifieke selectiecriteria voor categorie 2:
Het invoeren van audiosystemen waarmee gidsen op afstand met de bezoekers kunnen communiceren 

 • verbetering van de voorgestelde dienst; 
 • maakt het mogelijk om de gepaste fysieke afstand te bewaren; 
 • uitwisselbaar (om een maximale synergie tussen de operatoren te creëren en zo te vermijden dat iedereen zijn eigen systeem ontwikkelt); 
 • een technologie gebaseerd op een systeem met een verzender en meerdere ontvangers, met live uitzending van de stem; 
 • een systeem dat gemakkelijk ontsmet kan worden (zoals een toestel voor de gebruiker), of zelfs een digitaal systeem waar geen apparatuur voor openbaar gebruik voor nodig is (zoals de eigen smartphone van de bezoeker). 

Specifieke selectiecriteria voor categorie 3:
Elke digitale oplossing om de gezondheidsrisico’s voor bezoekers te verlagen en de interactie met de culturele/toeristische inhoud te vergroten 

 • een investering in digitale contactloze systemen 
 • Duurzaamheid van de oplossing 

Als een aanvrager een project voor meerdere categorieën indient, zal visit.brussels elk project afzonderlijk analyseren. 

Beslissingen met betrekking tot de selectie van projecten zijn onherroepelijk. Iedere geselecteerde kandidaat wordt schriftelijk op de hoogte gebracht.

10. Welke beroepsmiddelen heb ik als mijn dossier niet wordt geselecteerd? 

Tegen de beslissingen over de selectie van projecten is geen beroep mogelijk. Er is geen mogelijkheid tot beroep na de niet-selectie van een project. 

11. Hoe word ik op de hoogte gehouden van de selectie of de niet-selectie van mijn project? 

Elke kandidaat wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de selectie. 

12. Hoeveel bedraagt het fonds en hoe wordt het verdeeld? 

Voor dit fonds beschikt visit.brussels over een totaalbudget van € 500.000. De budgetten zullen toegekend worden aan de eerste projecten die in aanmerking komen, geselecteerd worden en reglementair zijn (zie punt 6 hierboven).

De aanvrager mag maximaal een project per categorie voorstellen, dus maximaal drie projecten (zie hierboven) voor een totaalbedrag van € 10.000 per dossier. 

13. Hoe weet ik of er nog budget beschikbaar is in het fonds?

visit.brussels brengt de partners stipt, op een volledig transparante manier, via een newsletter op de hoogte van de stand van zaken van het verbruik van het fonds. 

14. Aan welke criteria moeten de projectuitgaven voldoen om in aanmerking te komen? 

Om beschouwd te worden als aanvaardbare uitgaven van het project, moeten de uitgaven voldoen aan de volgende algemene voorwaarden: 

 • de uitgaven moeten een onbetwistbaar verband hebben met de doelen vastgelegd in de huidige projectoproep en moeten rechtstreeks bijdragen aan de uitvoering ervan; 
 • De werken, diensten en/of producten waarvoor de uitvoerder van het project een verantwoording indient, moeten duidelijk gekoppeld zijn aan een taak/onderdeel van het project. Als het verband tussen het project en de aangekochte goederen/diensten/werken niet duidelijk is op de factuur, stelt de uitvoerder van het project een begeleidende nota op die dat verband verduidelijkt. 
 • de uitgaven moeten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project dat het voorwerp van deze projectoproep is; 
 • ze moeten redelijk en gerechtvaardigd zijn, en de beginselen van een goed financieel beheer respecteren, vooral in termen van zuinigheid en kosteneffectiviteit; 
 • de uitgaven hebben plaatsgevonden tijdens de periode vastgelegd in deze projectoproep, namelijk tussen 18/03/2020 en 30/10/2020; 
 • ze moeten betrekking hebben op de uitgaven in verband met de uitvoering van het project tussen 18/03/2020 en 31/12/2020; 
 • ze moeten daadwerkelijk door de begunstigde worden gedragen, in zijn boekhouding zijn opgenomen volgens de boekhoudkundige principes die voor hem van toepassing zijn, en het voorwerp van aangiften geweest zijn zoals voorgeschreven door de toepasselijke fiscale en sociale wetgeving; 
 • ze moeten identificeerbaar en controleerbaar zijn; 
 • de uitgaven en betalingen worden gestaafd met bewijsstukken die voldoen aan de formele vereisten.

De wetgeving betreffende openbare aanbestedingen moet nageleefd worden (zie tabblad ‘Openbare aanbestedingen’ in bijlage 2 ‘Geraamd budget’). 

De procedures voor de boekhouding en interne controle van de begunstigde moeten een rechtstreekse vergelijking van de aangegeven kosten en opbrengsten uit hoofde van de actie met de bijbehorende boekhoudkundige overzichten en bewijsstukken mogelijk maken. 

15. Welke uitgaven komen in aanmerking voor het fonds? 

Enkel de onderstaande uitgaven komen in aanmerking voor de subsidie, voor zover ze voldoen aan de bovengenoemde criteria: 

 • aankoop/huur van goederen en diensten bij derden en onderaannemers die nodig zijn om de activiteiten van het project uit te voeren; 
 • investeringskosten (bv. licentie- en/of abonnementskosten voor software tot 31/12/2020). 
 • personeelskosten: enkel personeelskosten die gefactureerd worden, en dus een factuur genereren (consultant, interim...) kunnen aanvaard worden. In geen geval kan het salaris van een werknemer, dus gekoppeld aan een loonstrook, in aanmerking worden genomen. 

De volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor de subsidie: huurcontracten, promotiekosten, administratieve kosten, verplaatsingskosten. 

16. Mijn project krijgt al een subsidie. Kan ik toch een aanvraag indienen? 

Ja, u mag uw project indienen, op voorwaarde dat de aanvraag niet dezelfde uitgaven bestrijkt als de subsidie die u reeds ontvangt van een andere subsidiërende overheid. 

17. Komt de btw in aanmerking? 

Uitgaven in het kader van de toegekende subsidie zijn uitgaven exclusief btw. De btw kan enkel als aanvaardbaar beschouwd worden als die effectief door de begunstigde gedragen wordt. 

18. Op welk bedrag kan ik aanspraak maken? 

Afhankelijk van de omvang van de aanvaarde uitgaven heeft de begunstigde recht op het volgende bedrag: 

 • Als de aanvaarde uitgaven gelijk aan of groter zijn dan het goedgekeurde bedrag van de financiering, ontvangt de begunstigde het volledige bedrag. 
 • Als de aanvaarde uitgaven lager dan het goedgekeurde bedrag zijn, zal het betaalde bedrag verlaagd worden tot het bedrag van de aanvaarde uitgaven. 

19. Welke uitgaven komen niet in aanmerking voor het fonds? 

De volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor de subsidie: huurcontracten, promotiekosten, administratieve kosten, verplaatsingskosten. 

20. Wat is de uiterste datum voor het indienen van de dossiers? 

Visit.brussels moet uiterlijk op 30/10/2020 in het bezit zijn van het volledige aanvraagdossier.   

21. Hoe verloopt de betaling van de subsidie wanneer mijn dossier is geselecteerd? 

Zodra het project geselecteerd is, zal visit.brussels zorgen voor de administratieve verwerking en de opvolging van de geselecteerde dossiers.
Er zal een subsidieovereenkomst ondertekend worden met elk van de entiteiten waarvan het project geselecteerd is.
De toegekende subsidie zal in één schijf betaald worden bij indiening van een schuldvordering, vergezeld van de definitieve staat van uitgaven en ontvangsten die ondersteund wordt door bewijsstukken van de daadwerkelijk gemaakte kosten ten belope van het totale bedrag van de subsidie. 

22. Waaruit bestaat het volledige motiveringsdossier en tegen wanneer moet het worden ingediend? 

Het motiveringsdossier bevat: 

 • Verplicht inschrijvingsformulier
  Zorg ervoor dat u alle nodige bewijsstukken bij uw formulier hebt gevoegd voordat u met uw aanvraag begint.
 • Verplichte bijlagen:  
  • In te vullen voorlopige begroting
  • Verklaring op erewoord
  • Een kopie van de offertes voor alle voorziene kosten
  • Een bankattest met stempel en handtekening van de bank waaruit blijkt dat het rekeningnummer wel degelijk toebehoort aan de begunstigde (d.w.z. de entiteit die het project indient);
  • Alleen als het project onder categorie 1 valt – een document van de uitgever van de reserverings-/ticketingsoftware ter staving van de twee voorwaarden van mogelijkheid tot interfaces.

Het volledige motiveringsdossier moet ten laatste op 30 oktober 2020 ingediend zijn.

23. Waaruit bestaat het volledige verantwoordingsdossier en tegen wanneer moet het worden ingediend? 

Het verantwoordingsdossier bevat :  

 • De ondertekende subsidieovereenkomst
 • De verklaring van schuldvordering ondertekend
 • De eindafrekening van de uitgaven en opbrengsten van het project
 • Een definitief financieel overzicht van de werkelijk gemaakte subsidiabele uitgaven (Template: Samenvatting van de subsidiabele uitgaven)
 • De bewijsstukken van de daadwerkelijk gemaakte kosten: een kopie van de eindafrekening en een pro-formafactuur 
 • Een activiteitenverslag

Het volledige verantwoordingsdossier moet uiterlijk op 30 november 2020 worden ingediend. 

24. Waarvan hangt de toekenning van het uiteindelijke budget af? 

Om de verwezenlijking van de projectdoelstellingen te kunnen beoordelen, is de toekenning van het budget afhankelijk van een definitief activiteitenverslag. Daarin staan indicatoren waarmee zal worden beoordeeld of de subsidieaanvraag aansluit op de verwezenlijking van het project waarvoor die subsidie toegekend is. 

Het budget kan pas aan het einde van de subsidieperiode gestort worden, en pas nadat de volgende documenten ontvangen zijn: 

 • De ondertekende subsidieovereenkomst
 • De verklaring van schuldvordering ondertekend
 • De eindafrekening van de uitgaven en opbrengsten van het project
 • Een definitief financieel overzicht van de werkelijk gemaakte subsidiabele uitgaven (Template: Samenvatting van de subsidiabele uitgaven)
 • De bewijsstukken van de daadwerkelijk gemaakte kosten: een kopie van de eindafrekening en een pro-formafactuur 
 • Een activiteitenverslag

Gestaafd met bewijsstukken van de gemaakte kosten ten belope van het totale subsidiebedrag (facturen, honoraria enz.). 

De bewijsstukken (facturen, honoraria enz.) zullen vergezeld worden van hun betalingsbewijzen (bankafschriften, zo nodig vergezeld van een lijst of een certificaat van de bedrijfsrevisor dat de betaling van alle facturen met betrekking tot de subsidie verzekert). 

Het totale bedrag van de voorgelegde bewijsstukken moet zo exact mogelijk overeenstemmen met het maximumbedrag van de toegekende subsidie. Ze mogen niet gebruikt worden in het kader van de rechtvaardiging van andere subsidies. Als er geen bewijsstukken voorgelegd worden, moeten de reeds ontvangen voorschotten terugbetaald worden. 

25. Wat gebeurt er als ik geen bewijsstukken kan voorleggen? 

Indien geen bewijsstukken worden voorgelegd, moeten de reeds ontvangen voorschotten worden terugbetaald. De verklaring op erewoord die de begunstigde tekent, geeft visit.brussels de wettelijke mogelijkheid om de begunstigde aan te klagen in geval van niet-teruggave van de fondsen. 

26. Hoelang duurt het voordat ik de subsidie ontvang?  

Naar schatting zal de procedure binnen 40 werkdagen worden afgerond, afhankelijk van het aantal te verwerken dossiers. 

27. Hoe kan ik contact met u opnemen bij vragen?  

In geval van verdere vragen kan de begunstigde een e-mail sturen naar t touchlessfund@visit.brussels

28. Wat zijn de belangrijke deadlines? 

Dit fonds staat open van donderdag 2 juli tot en met vrijdag 30 oktober 2020.
Het volledige verantwoordingsdossier moet ten laatste op 30 november 2020 ingediend zijn. 

29. Hoe kan ik een aanvraag indienen? 

We nodigen de projectleiders uit om het ad hoc kandidatuurformulier in te vullen en de gevraagde stukken en informatie te voor te leggen.

Het volledige dossier voor kandidatuurstelling en de bijlagen moeten ondertekend zijn door een persoon die gemachtigd is om de entiteit wettelijk te binden, en moeten ten laatste op 30 oktober 2020 om 23.59 u. verstuurd worden.  

30. Dit fonds wordt ter beschikking wordt gesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en visit.brussels. Moet ik ernaar verwijzen in de communicatie rond mijn project? 

De vermelding van de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en visit.brussels en hun logo's moeten verschijnen in alle mededelingen en op alle producties die verband houden met het project, alsook op de website van de begunstigde. 

Deze vermelding heeft de volgende vorm: 

 • afbeelding van het logo van visit.brussels en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewestals sponsor van eerste orde op alle communicatie en op hun website; 
 • vermelding van de zin: “met de steun van visit.brussels en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” in alle mededelingen. 

31. Moet ik tot 30/10/20 wachten op de analyse van mijn aanvraag?

Neen. Aanvragen die correct worden ingediend en als volledig worden beschouwd, worden zo snel mogelijk geanalyseerd, op basis van het principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’. De reactietijd hangt af van het aantal te verwerken aanvragen.

32. Wat is het verschil tussen het Touchless-fonds en het b2c-fonds op het gebied van contactloze apparatuur?

Het Touchless-fonds is bedoeld om de ontwikkeling van contactloze diensten te ondersteunen om de heropening van de verschillende culturele attracties en sites te vergemakkelijken en zo de bezoekers gerust te stellen. De beoogde actoren zijn de toeristische, culturele en erfgoedattracties die zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden.

Het fonds voor b2c-evenementen heeft tot doel de Brusselse b2c-evenementen te helpen om zich uit te rusten met materiaal voor bescherming, hygiëne, tellingen, maar ook touchless oplossingen. De beoogde actoren voor dit fonds zijn organisatoren van culturele b2c-evenementen, toeristische evenementen, populaire evenementen en grote evenementen voor het grote publiek die plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het verschil tussen de twee fondsen situeert zich dus op het niveau van de actoren die voor de fondsen in aanmerking komen.

33. Ik organiseer niet één evenement, maar een reeks evenementen. Op welk maximumbedrag kan ik aanspraak maken?

Bij de organisatie van een reeks evenementen of van een cultureel seizoen moet het aantal bezoekers van alle georganiseerde evenementen bij elkaar worden opgeteld om het maximumbedrag te bepalen waarop het project recht heeft, volgens de volgende verdeling:

 • € 10.000 voor evenementen met maximaal 200 personen, de toegekende subsidie bedraagt maximaal € 10.000; 
 • € 17.500 voor evenementen met maximaal 1.000 personen, de toegekende subsidie bedraagt maximaal € 17.500; 
 • € 25.000 voor evenementen met meer dan 1.000 personen, de toegekende subsidie bedraagt maximaal € 25.000. 

34. Ik ben begonnen met het invullen van het formulier, maar ik ben gestopt voordat ik de aanvraag correct had ingediend. Moet ik helemaal opnieuw beginnen?

Ja. Wanneer u tijdens het invullen van het formulier bent gestopt, zonder de aanvraag correct in te dienen door op de laatste knop van het formulier te klikken en de documenten correct bij te voegen, bent u verplicht het hele formulier opnieuw in te vullen. U kunt het formulier niet verder invullen waar u was gestopt.

35. Ontvang ik een bevestigingsmail wanneer ik het formulier heb ingevuld en de aanvraag correct heb ingediend?

Ja. Wanneer de aanvraag correct is ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Wanneer uw aanvraag als volledig wordt beschouwd, ontvangt u eveneens een bevestigingsmail. Als uw aanvraag als onvolledig wordt beschouwd, ontvangt u een e-mail met de vraag om de ontbrekende informatie te verstrekken.

36. In het kader van de ontwikkeling van mijn projecten wil ik de programmering van mijn evenement financieren. Komt dat in aanmerking?

Neen. De uitgaven die in aanmerking komen, hebben uitsluitend betrekking op  materiaal voor bescherming, hygiëne, tellingen en touchless oplossingen. Het fonds is niet bedoeld om de programmering te financieren.

Terug naar de pagina met de beschrijving van alle stimuleringsfondsen

Klik hier om naar de omschrijving van Steunfonds voor culturele en toeristische actoren te gaan