Wedstrijdreglement

1. Organisatie

Deze wedstrijd (hierna "de Wedstrijd") wordt georganiseerd door de VZW visit.brussels (hierna "visit.brussels" of "de Organisator") waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 2-4.

Facebook, Instagram, Google+, Pinterest, Twitter of andere sociale netwerken/website zijn niet verantwoordelijk voor het beheer en de promotie van deze actie noch zijn ze ermee verbonden. De deelnemer distantieert zich van Facebook/website en gaat ermee akkoord dat alle ontvangen informatie alleen van visit.brussels komt en niet van Facebook. De persoonlijke gegevens die tijdens de wedstrijd worden ingewilligd en via het inschrijvingsformulier worden ingediend, zullen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van uw deelname aan deze wedstrijd. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor communicatiedoeleinden als u daar expliciet toestemming voor geeft.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. De Wedstrijd is enkel toegankelijk voor fysieke personen van 18 jaar of ouder.

2.2. De deelname aan de Wedstrijd is verboden voor de werknemers van visit.brussels, voor (i) de personen die een directe of indirecte juridische band hebben met de Organisator of met een van de ondernemingen die bij de organisatie of de verspreiding van de Wedstrijd betrokken zijn, alsook voor (ii) de personen die een directe band hebben met de hiervoor genoemde personen (familieleden in de eerste en de tweede graad, echtgenoten, samenwonende partners, broers en zusters).

2.3. Per fysieke persoon is slechts één deelname toegestaan. Deelnemers die proberen om meerdere keren deel te nemen door meerdere e-mailadressen of meerdere identiteiten te gebruiken, of die op andere manieren proberen om meerdere keren deel te nemen, zullen worden gediskwalificeerd.

3. Toegankelijkheid en duur

De wedstrijd is toegankelijk op Facebook, de officiële fanpage van visit.brussels: www.facebook.com/visitbrussels van 1 juni tot 14 juni 2020.

4. Deelname-modaliteiten

4.1. Om deel te nemen moet de deelnemer:

  • zich inschrijven op de facebookpagina door het formulier in te vullen en daarbij een geldig e-mail-adres te vermelden. De deelname is slechts geldig als alle gevraagde gegevens correct zijn ingevuld.
  • De 3 wedstrijdvragen en schiftingsvraag beantwoorden.
  • ons privacybeleid op de gegevensbescherming onderschrijven

De winnaars zijn degenen die de vraag correct hebben beantwoord en wiens antwoord op de deelvraag het dichtst in de buurt komt van, en inferieur is aan, het exacte antwoord. In het geval van een gelijkspel worden de winnaars bepaald door een willekeurige trekking uitgevoerd door Mevrouw Sophie Bouchard, alsook Heritage Manager bij visit.brussels.

4.2. De aanduiding van de winnaars zal plaatsvinden binnen de 3 kalenderdagen volgend op het afsluiten van de Wedstrijd. De winnaars zullen worden geïnformeerd per e-mail die uitsluitend wordt verzonden door visit.brussels binnen de 3 dagen volgend op de afsluiting van de wedstrijd.

De winnaars die hun prijs niet opeisen binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst van deze e-mail zullen na het verstrijken van deze termijn geen aanspraak meer kunnen maken op deze prijs. . Les prix réclamés seront adressés par email aux gagnants aux frais de l’Organisateur. Les prix non réclamés ne seront pas redistribués aux participants.

4.3. De verliezers zullen geen enkel bericht noch andere mededeling ontvangen om hen te informeren dat ze niet gewonnen hebben.

4.4. De Organisator behoudt zich het recht de namen en voornamen van de winnaars en de lijst van de gewonnen prijzen te publiceren op de website www.visit.brussels en/of sociale netwerken, zonder dat hieruit enig ander recht voor de winnaars voortvloeit dan de inontvangstname van hun prijs.

5. Prijzen

5.1. De Organisator kent één prijs aan 14 verschillende winnaars toe:

  • 2 Brussels Cards 48U met MVIB pass.

5.2. Een maximale prijs wordt toegekend per deelnemer en per huishouden. Wanneer er verschillende deelnemers uit hetzelfde huishouden winnaar zijn, zal de winnaar van de belangrijkste prijs zijn/haar prijs behouden, de andere deelnemers hebben dan geen recht op een prijs.

5.3. Gewonnen prijzen kunnen niet worden teruggenomen of geruild.

5.4. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs van de Wedstrijd naar eigen goeddunken te wijzigen, voor een vergelijkbare waarde. De Organisator geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de aard, de kwaliteit of de geschiktheid van de prijs voor een bepaald doel.

6. Aansprakelijkheid van de Organisator

6.1. De Organisator behoudt zich het recht voor op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht de organisatie te wijzigen en de Wedstrijd op te schorten of te beëindigen in geval van overmacht of elke andere uitzonderlijke gebeurtenis die zich onafhankelijk van zijn wil voordoet, met name in geval van een storing van het internet of om het even welk ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, computers, internetleveranciers of servers, en dit zonder dat de deelnemers of enige andere persoon aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling of interesten.

6.2. Met uitzondering van een ernstige of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch de Organisator, noch zijn werknemers, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard ook die zich zou voordoen ter gelegenheid van de deelname aan de Wedstrijd of die zou voortvloeien uit de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars of de toekenning of niet-toekenning van de prijzen. Hun aansprakelijkheid is evenmin in het geding als gevolg van de in vorig punt vermelde wijzigingen, opschortingen en annuleringen.

6.3. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het slecht invullen of vermelden van de door de deelnemers verstrekte gegevens die leiden tot een foutief of onbekend e-mailadres, postadres of telefoonnummer van de deelnemers.

7. Persoonlijke gegevens

7.1. De Organisator behandelt de overgemaakte persoonlijke gegevens in het kader van deze Actie in overeenstemming met enerzijds de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en met anderzijds de wet van 13 juni 2005 in verband met digitale communicatie.

7.2. De persoonsgegevens van de deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) met het oog op de goede werking van de actie, en met name om contact op te nemen met de deelnemers. Deze gegevens kunnen ook worden opgenomen in een database voor hergebruik voor commerciële en reclamedoeleinden door partners of derden die bij de actie zijn betrokken of door de organisator zelf.

7.3. De Deelnemers hebben het recht om deze gegevens in te kijken en te corrigeren en indien gewenst het recht om zich te verzetten tegen het gebruik ervan voor doeleinden als direct marketing. Het volstaat om daarvoor een schrijven te richten naar volgend adres: Koningsstraat 2-4 te 1000 Brussel, of op volgend e-mailadres: dataprivacy@visit.brussels, met als bijlage een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene.

7.4. De Organisator neemt alle noodzakelijke maatregelen om de geheimhouding van de gegevens te verzekeren. Door het bevestigen van het doorsturen van zijn persoonlijke gegevens erkent de Deelnemer in ieder geval dat het doorsturen ervan via internet nooit helemaal risicovrij is.

8. Vragen om inlichtingen

8.1. Elke betwisting of klacht betreffende de Wedstrijd kan per e-mail worden gericht aan Mevr. Sophie Bouchard alsof Manager Heritage (s.bouchard@visit.brussels). visit.brussels behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken te antwoorden op deze klachten of opmerkingen. Het niet beantwoorden kan in geen geval worden beschouwd als een aanvaarding door de Organisator van hetgeen geschreven is.

7.2. Er wordt niet geantwoord op telefonische vragen over de Wedstrijd.

9. Aanvaarding van het reglement

9.1. Het feit aan de Wedstrijd deel te nemen houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit reglement.

10. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken

Dit reglement en de interpretatie ervan worden geregeld door de Belgische wet. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

De Partijen stellen alles in het werk om elk geschil waartoe deze Overeenkomst aanleiding zou geven aangaande zijn geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging in der minne te regelen.

De reglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

De Partijen stellen alles in het werk om elk geschil waartoe deze Overeenkomst aanleiding zou geven aangaande zijn geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging in der minne te regelen. Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld tussen de Partijen, moet worden beslecht door een scheidsgerecht dat bestaat uit één arbiter. De arbiter wordt benoemd (i) met wederzijds goedvinden van de Partijen binnen 10 (tien) dagen na het begin van de procedure of (ii) door CEPANI (Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie) bij gebrek aan benoeming met wederzijds goedvinden op het einde van de voormelde termijn van 10 (tien) dagen. De arbiter doet uitspraak in overeenstemming met het Belgisch recht. De arbitrage- en expertisekosten zijn voor rekening van de partij die in gebreke is gebleven. Indien dit moeilijk toepasbaar is, worden de kosten over de Partijen verdeeld in een door de arbiter vastgestelde verhouding.

11. Varia

Als een van de bepalingen van dit reglement als nietig of ongeldig wordt beschouwd, blijven de andere bepalingen en voorwaarden van het wedstrijdreglement onverminderd geldig. www.facebook.com/policy.php ​​​​​​​