Wedstrijdreglement - shopping weekend

1. Organisatie

Deze wedstrijd (hierna "de Wedstrijd") wordt georganiseerd door de VZW visit.brussels (hierna "visit.brussels" of "de Organisator") waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 2-4.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1 De Wedstrijd is enkel toegankelijk voor fysieke personen van 18 jaar of ouder.

2.2 De deelname aan de Wedstrijd is verboden voor de werknemers van visit.brussels, voor (i) de personen die een directe of indirecte juridische band hebben met de Organisator of met een van de ondernemingen die bij de organisatie of de verspreiding van de Wedstrijd betrokken zijn, alsook voor (ii) de personen die een directe band hebben met de hiervoor genoemde personen (familieleden in de eerste en de tweede graad, echtgenoten, samenwonende partners, broers en zusters).

2.3 Per fysieke persoon is slechts één deelname toegestaan. Deelnemers die proberen om meerdere keren deel te nemen door meerdere e-mailadressen of meerdere identiteiten te gebruiken, of die op andere manieren proberen om meerdere keren deel te nemen, zullen worden gediskwalificeerd.

3. Toegankelijkheid en duur

De wedstrijd is toegankelijk via de volgende website: www.visit.brussels. De wedstrijd loopt van November 2016 tot 18 December 2016.

4. Deelnemingsvoorwaarden

4.1. Om deel te nemen moet de deelnemer:

  • zich inschrijven op www.visit.brussels en daarbij geldige e-mail- en/of postadressen vermelden. De deelname is slechts geldig als alle gevraagde gegevens correct zijn ingevuld.
  • de wedstrijd vraag beantwoorden

De winnaars zullen de personen zijn die goed beantwoord hebben.

Bij een ex aequo zullen de winnaars worden bepaald via loting die door Mvr. Emmanuelle Osselaer (Product expert) zal gedaan worden.

4.2. De aanduiding van de winnaars zal plaatsvinden binnen de 5 kalenderdagen volgend op de sluiting van de Wedstrijd. De winnaars zullen worden geïnformeerd per e-mail die uitsluitend wordt verzonden door visit.brussels binnen de 5 dagen volgend op de sluiting van de wedstrijd.

De winnaars die hun prijs niet opeisen binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst van deze e-mail zullen na het verstrijken van deze termijn geen aanspraak meer kunnen maken op deze prijs.

4.3. De verliezers zullen geen enkel bericht noch andere mededeling ontvangen om hen te informeren dat ze niet gewonnen hebben.

4.4. De Organisator behoudt zich het recht de namen en voornamen van de winnaars en de lijst van de gewonnen prijzen te publiceren op de website www.visit.brussels, zonder dat hieruit enig ander recht voor de winnaars voortvloeit dan de inontvangstname van hun prijs.

5. Prijzen

5.1. De Organisator kent de volgende prijzen toe aan de winnaars. De prijzen zijn specifiek voor elk thema:

  • 2 overnachtingen, ontbijt inbegrepen, in het hotel Sheraton
  • 2 Brussels Cards
  • 1 Welcome pack

5.2. Transport is niet inbegrepen.

5.3. De gewonnen prijzen worden niet teruggenomen noch omgeruild.

5.4. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs van de Wedstrijd naar eigen goeddunken te wijzigen, maar voor een vergelijkbare waarde. De Organisator geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de aard, de kwaliteit of de geschiktheid van de prijs voor een bepaald doel.

6. Aansprakelijkheid van de Organisator

6.1. De Organisator behoudt zich het recht voor op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht de organisatie te wijzigen en de Wedstrijd op te schorten of te beëindigen in geval van overmacht of elke andere uitzonderlijke gebeurtenis die zich onafhankelijk van zijn wil voordoet, met name in geval van een storing van het internet of om het even welk ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, computers, internetleveranciers of servers, en dit zonder dat de deelnemers of enige andere persoon aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling of interesten.

6.2. Met uitzondering van een ernstige of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch de Organisator, noch zijn werknemers, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard ook die zich zou voordoen ter gelegenheid van de deelname aan de Wedstrijd of die zou voortvloeien uit de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars of de toekenning of niet-toekenning van de prijzen. Hun aansprakelijkheid is evenmin in het geding als gevolg van de in vorig punt vermelde wijzigingen, opschortingen en annulaties.

6.3. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het slecht invullen of vermelden van de door de deelnemers verstrekte gegevens die leiden tot een foutief of onbekend e-mailadres, postadres of telefoonnummer van de deelnemers.

7. Vragen om inlichtingen

7.1. Elke betwisting of klacht betreffende de Wedstrijd kan per e-mail worden gericht aan Mvr. Emmanuelle Osselaer (e.osselaer@visitbrussels.be). Visit.brussels behoudt zich het recht voor naar goeddunken te antwoorden op deze klachten of opmerkingen. Een gebrek aan antwoord kan in geen geval worden beschouwd als een aanvaarding door de Organisator van hetgeen geschreven is.

7.2. Er wordt niet geantwoord op telefonische vragen over de Wedstrijd.

8. Beheer van de persoonsgegevens

8.1. De verwerking van de gegevens die verband houden met de deelname aan de Wedstrijd gebeurt door de VZW visit.brussels (hierna "de Organisator"), in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

8.2. De Organisator informeert de deelnemers dat hun persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en bewaard in de gegevensbank van visit.brussels. De verzameling en verwerking van de gegevens heeft tot doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, meer bepaald in contact te kunnen treden met de deelnemers en hen de prijzen toe te kennen op een efficiënte manier binnen de tijdens de deelname overeengekomen termijnen.

8.3. Elke deelnemer heeft het recht om zijn gegevens in te kijken, te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende adres : VZW visit.brussels, 1000 Brussel, Koningsstraat 2-4 of op het volgende e-mailadres: o.vandekerchove@visitbrussels.be.

8.4. Als de deelnemer uitdrukkelijk, via het inschrijvingsformulier, heeft bevestigd dat zijn gegevens mogen worden gebruikt door de Organisator of, in voorkomend geval, door elke partneronderneming die met visit.brussels verbonden is, voor marketingdoeleinden (meer bepaald het ontvangen van e-mails met informatie over de producten en diensten van de Organisator), zal de Organisator de gegevens van de deelnemer bewaren en ze ook voor deze doelstellingen gebruiken.

8.5. De deelnemer heeft echter het recht om zijn toestemming op elk ogenblik in te trekken. Hij kan hiervoor een brief in deze zin sturen naar het volgende adres: VZW visit.brussels, 1000 Brussel, Koningsstraat 2-4 of naar het volgende e-mailadres: o.vandekerchove@visitbrussels.be.

9. Aanvaarding van het reglement

9.1. Het feit aan de Wedstrijd deel te nemen houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit reglement.

9.2. Dit reglement kan worden geconsulteerd op de website www.visit.brussels.  

10. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken

Dit reglement en de interpretatie ervan worden geregeld door de Belgische wet. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

11. Varia

Als een van de bepalingen van dit reglement als nietig of ongeldig wordt beschouwd, blijven de andere bepalingen en voorwaarden van het wedstrijdreglement onverminderd geldig.