JAMES BLAKE

484112

24/04/2020 - 25/04/2020

JAMES BLAKE :: © JAMES BLAKE

JAMES BLAKE OP VRIJDAG 24 EN ZATERDAG 25 APRIL 2020 IN HET KONINKLIJK CIRCUS, BRUSSEL > NIEUWE DATA!

Dooreenconflict inzijntourschemazietJames BlakezichgenoodzaaktomzijngeplandeEuropesetourneeuittestellen.

DeBelgischeconcerten,voorzienop 11en12novemberaanstaande,wordenom dieredenverplaatstnaarvrijdag24enzaterdag25april2020,nogsteeds in hetKoninklijkCircus in Brussel.

Aangekochteticketsvoorhet concert van 11novemberblijvenenkelenalleengeldigvoorhet concert van 24april.
Aangekochteticketsvoorhet concert van 12novemberblijvenenkelenalleengeldigvoorhet concert van 25april.

Ticketkopersdiezichnietkunnenvrijmakenopdezenieuwedatawordenverzochtomvoor30novembercontact optenemenmethunverkooppuntvooreenvolledigeterugbetalingvanhunticket.

Deartiestwenstzichnaarzijnfanstoeoprechtteverontschuldigenvoorditongemak.

"Due to unavoidable scheduling conflicts, it's with great regret that I've had to postpone my forthcoming European tour dates. I apologise toall ofmy fans for any inconvenience caused and look forward to seeing you in April 2020. James."

JAMES BLAKE
Koninklijk Circus, Brussel

Maandag11& dinsdag 12november2019– 20u>UITGESTELDE DATA!
Vrijdag 24 & zaterdag 25november 2019 – 20u>NIEUWE DATA !

Ticketprijzen(incl servicekosten):39,24euro-Ongenummerdezit-enstaanplaatsen

Tickets zijnnogverkrijgbaarvia Proximus Go For Music:www.proximusgoformusic.beviaLive Nation:www.livenation.beDeterugkeervanJames Blakegaatzoalsaltijdgepaardmeteenoneindigeelegantie.DeLondenaarsteldebeginditjaarzijnvierdealbumvoor.‘Assume Form' iswereldsenisalleswatmodernepopmoetzijn! NazijnpassageopPukkelpopinaugustus,keertJames Blake in hetnajaarterugnaaronsland.Eenniettemissenlive concert in hetBrusselseKoninklijkCircus.

Dewereldzatgespannentewachtenop dekomstvanzijnnieuweplaat. Het wasnamelijksinds2016geledendathijover debrugkwammetnieuwwerk,toenmet hetmagnifieke‘TheColourIn Anything'datdoorliefhebbersvan het genreunaniemdehemelingeprezenwerd.Twaalfbriljantenieuwesongseneencasting vanformaat, meto.a.Travis Scott, André 3000, MosesSumneyenrijzendeflamencosterRosalía. James Blakelaatzichmet ‘Assume Form' vaneenanderekantzien,vredigerenminderintrospectief.Tegelijkertijdis het album evenpoëtischenaandoenlijkalsaltijd. Hetmogeduidelijkzijndatde in LAwonendeEngelseartiestaande absolute top vanzijnkunnenstaat.Ontdekhetzelfin hetKoninklijkCircus!

Praktische info