Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Definitie en algemene bepalingen

1.1 De “Tram Experience” is een initiatief dat wordt opgezet door de vzw VISITBRUSSELS (hierna “visit.brussels” genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 2-4, in samenwerking met de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB).

1.2 De aankoop van de Cadeaubon voor een “Tram Experience”-rit (hierna “het Ticket” genoemd) via de websites www.visit.brussels / www.tramexperience.brussels of bij de verkooploketten gelegen op de Grote Markt of Koningsstraat 2-4 (1000 Brussel) impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud, door de consument (hierna “de Consument” genoemd), van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden (hierna “de Voorwaarden” genoemd).

1.3 visit.brussels behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen en bij te werken.

1.4 Het feit dat visit.brussels zich op een bepaald moment niet beroept op een bepaling van de Voorwaarden kan niet worden uitgelegd als zijnde dat daardoor van die bepaling afstand wordt gedaan.

Artikel 2 – Modaliteiten voor de aankoop en het gebruik van de "Tram Experience" tickets

De Consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

2.1 De reservatie van een Ticket houdt in dat het onmiddellijk betaald wordt. Betaling is enkel mogelijk online op www.visit.brussels / www.tramexperience.brussels  met een kredietkaart of ter plaatse in de onthaalkantoren op de Grote Markt of aan de Koningsstraat, 2-4 ter 1000 Brussel.

2.2 Het Ticket is enkel geldig op de datum en het tijdstip die erop vermeld worden en voor het aantal personen die op de voucher vermeld staan. Alleen de Tickets die besteld werden via de sites www.visit.brussels / www.tramexperience.brussels  of in de onthaalkantoren zijn geldig. Elke vervalsing van een Ticket leidt tot gerechtelijke vervolging.

2.3 Behoudens tegenstrijdige bepaling door de Organisatoren, vindt het vertrek en de aankomst voor een "Tram Experience" avond plaats op het Poelaertplein. De rit duurt ongeveer 2 uur en 2 uur 45 op vrijdag en zaterdag. De route wordt als aanduiding gegeven en kan door de Organisatoren gewijzigd worden. Er zijn geen haltes tijdens de reis.

2.4 Het Ticket mag niet voor reclame- en/of handelsdoeleinden worden gebruikt zonder toestemming van visit.brussels.

2.5 Gezien het gaat om een overeenkomst op afstand betreffende het leveren van diensten voor het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 18 november 2002, heeft de Consument geen herroepingsrecht zoals bepaald door artikel 47 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming.

2.6 Het Ticket kan in geen geval terugbetaald worden, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch worden teruggenomen of geruild, behalve bij annulering door de Organisatoren. Bij annulering van de dinerreis op de datum en het tijdstip die op het Ticket vermeld staan, stelt visit.brussels de Consument voor om te kiezen tussen de verplaatsing van de datum en het tijdstip naar een andere datum en ander tijdstip of de terugbetaling van het Ticket.

2.7 Correct gedrag en een correct voorkomen zijn vereist. De Consument dient zich te schikken naar de voorschriften van de Organisatoren bij het instappen, uitstappen en tijdens het traject.

2.8 Het is verboden om te roken en/of te dampen op de Tram. Daarnaast is ook elk ander voedsel dan wat op de Tram wordt geserveerd, verboden.

2.9 Huisdieren zijn streng verboden in de Tram.

Artikel 3 – Persoonlijke gegevens

3.1 De gegevens die door de Consument worden verstrekt bij het reserveren van een Cadeaubon, worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  1. voor het administratieve beheer van de reserveringen van een “Tram Experience”-rit;
  2. voor het verbeteren van de dienstverlening;
  3. voor het beheer van de facturering en de betalingswijzen;
  4. voor het informeren van de Consument in geval van annulering of wijziging van datum of uurrooster of van de vertrek- en aankomstplaatsen van de “Tram Experience”-dinerrit;
  5. voor publicitaire doeleinden, voor het communiceren van informatie over de nieuwe diensten of producten van visit.brussels voor zover de Consument het hiervoor voorziene vakje heeft aangekruist om aan te geven dat hij hiermee toestemt;
  6. voor de communicatie alsmede de overdracht van deze gegevens met het oog op onderzoek of direct marketingacties aan elke onderneming die partner is of verbonden is met visit.brussels.

3.2 De Consument natuurlijke persoon kan te allen tijde kenbaar maken dat hij geen e-mails van visit.brussels meer wenst te ontvangen en zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden door zijn verzoek per e-mail te richten aan  boxoffice@visit.brussels of per post op het volgende adres: visit.brussels, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel.

3.3 In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de Consument natuurlijke persoon bij visit.brussels recht op inzage en rechtzetting van zijn eigen persoonsgegevens. Hiertoe kan de Consument natuurlijke persoon zijn verzoek per e-mail richten aan boxoffice@visit.brussels of per post op het volgende adres: visit.brussels, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

4.1 visit.brussels slaat uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor alle eventuele technische defecten van de Tram die zouden resulteren in de tijdelijke onmogelijkheid om de “Tram Experience”-rit te organiseren. Met des te meer reden kan visit.brussels niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging, gebrekkige werking of onderbreking van de tramdienst wegens gevallen van overmacht, gebeurtenissen van buiten waarop visit.brussels geen invloed heeft.

4.2 visit.brussels kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van Consumenten tijdens de dinerrit.

4.3 visit.brussels kan de stiptheid van de tramdienstregelingen niet garanderen.

4.4 visit.brussels kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies of (directe, indirecte, materiële of immateriële) schade die voortkomt tijdens een dinerrit. Hetzelfde geldt voor enige diefstal of verlies dat zou kunnen voorkomen voor of tijdens de dinerrit waarvoor een Ticket werd afgeleverd.

4.5 visit.brussels kan niet garanderen dat alle functies van de websites www.visit.brussels / www.tramexperience.brussels waar Tickets worden gereserveerd, zonder fout of onderbreking, permanent beschikbaar zijn.

4.6 visit.brussels is niet verantwoordelijk voor het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in de correspondentie tussen de partijen.

4.7 visit.brussels is niet verantwoordelijk voor vertraging of verlies van Cadeaubons bij het verzenden ervan.

4.8 visit.brussels is niet verantwoordelijk voor misbruik van de Cadeaubon door derden.

Artikel 5 – Tarieven

5.1 De tarieven voor een “Tram Experience”-Cadeaubon zijn de volgende:

  • " Tram " menu : : 95€ (inclusief BTW) per persoon  + 3,50 € voor de ticketkosten per persoon
  • " Experience " menu : 115€ (inclusief BTW) per persoon + 4 € voor de ticketkosten per persoon
  • « Gezamenlijke tafel » : met korting van 10 € per persoon aangeboden.

5.2 De Consument verbindt zich ertoe om alle verschuldigde bedragen te betalen via een van de betalingswijzen die ter beschikking worden gesteld op de websites of in de onthaalkantoren.

5.3 De Consument is uitdrukkelijk geïnformeerd dat als hij een Cadeaubon geldig voor een tafel voor 4 personen of een tafel voor 6 personen gebruikt om een tafel voor 2 personen of 4 personen te reserveren, hij later niet nog 2 of 4 andere personen zal kunnen toevoegen aan zijn gezelschap. De Cadeaubon kan maar één keer worden gebruikt.

De Consument is uitdrukkelijk geïnformeerd dat hij rechtsgeldig een Menu « Experience » cadeaubon (2, 4 of 6 personen uitsluitend beschikbaar op vrijdag en zaterdag) kan gebruiken om een tafel voor 2,4 of 6 personen te reserveren voor het « Tram » Menu ( beschikbaar  op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag). Het prijsverschil zal echter zijn verloren en zal niet worden vergoed.

Artikel 6 - Varia

6.1 De Consument erkent en stemt ermee in dat de FAQ’s een integrerend deel uitmaken van de Voorwaarden en dat zij erin zijn opgenomen ter verwijzing. De FAQ’s kunnen te allen tijde door visit.brussels worden gewijzigd.

6.2 De Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor toepassing op de reservering en het gebruik van de “Tram Experience”-Tickets, met uitzondering van andere producten van visit.brussels die onderworpen zijn aan de eraan verbonden algemene gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7 – Nietigheid van een bepaling, toepasbaar recht en rechtsmacht

7.1 De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van alle of van een deel van de bovenvermelde bepalingen brengt de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang. Die overige bepalingen blijven derhalve van toepassing. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar is, zal ongeschreven worden geacht. visit.brussels verbindt zich ertoe die bepaling door een andere te vervangen die in de mate van het mogelijke dezelfde functie zal vervullen.

7.2 De Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.