Cadeaubon

Schenk een cadeaubon

Schenk eens een prachtig cadeau en nodig geliefden uit voor een uitzonderlijke culinaire ervaring.

Ze stappen aan boord van een tram die volledig werd heringericht tot een gastronomisch designrestaurant, waar hen een zes- of zevengangenmenu opwacht, bereidt door belgische chefs. Dit alles, terwijl u van een meer dan 2u durende rit langs de mooiste plekken van Brussel geniet.

Wilt U dus iemand graag verrassen? Dat kan heel eenvoudig:

 • Klik op "schenk een cadeaubon"
 • Vul uw gegevens in
 • Betaal online via onze beveiligde website

Voor vragen kan U steeds terecht bij ons team op dit email adres: boxoffice@visit.brussels


De cadeaubon is geldig tot en met 15 juli 2018.

Ik heb een cadeaubon

Klik hier en voer uw datum in met uw promocode.

 • Algemene Verkoopsvoorwaarden van de "Tram Experience"-Cadeaubon

  Artikel 1 – Definitie en algemene bepalingen

  1.1 De “Tram Experience” is een initiatief dat wordt opgezet door de vzw VISITBRUSSELS (hierna “visit.brussels” genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 2-4, in samenwerking met de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB).

  1.2 De aankoop van de Cadeaubon voor een “Tram Experience”-rit (hierna “het Ticket” genoemd) via de websites www.visit.brussels / www.tramexperience.brussels impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud, door de consument (hierna “de Consument” genoemd), van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden (hierna “de Voorwaarden” genoemd).

  1.3 visit.brussels behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen en bij te werken.

  1.4 Het feit dat visit.brussels zich op een bepaald moment niet beroept op een bepaling van de Voorwaarden kan niet worden uitgelegd als zijnde dat daardoor van die bepaling afstand wordt gedaan.

  Artikel 2 – Aankoop- en gebruiksmodaliteiten van de “Tram Experience”-Cadeaubon

  De Consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

  2.1 Reservering van een Cadeaubon veronderstelt de onmiddellijke betaling ervan. De enige toegelaten betalingswijzen zijn de online betaling op de websites www.visit.brussels / www.tramexperience.brussels per creditcard of per bankkaart.

  2.2 De Cadeaubon is geldig tot en met 15 juli 2018 voor het aantal gasten dat op de voucher vermeld staat en voor zover het aantal zitplaatsen beschikbaar is. Zijn enkel geldig de Cadeaubons die via de websites www.visit.brussels / www.tramexperience.brussels. Vervalsing van een Cadeaubon zal leiden tot gerechtelijke vervolging.

  2.3 Het feit dat er geen gebruik wordt gemaakt van een Cadeaubon tijdens de geldigheidsperiode ervan, geeft op geen enkele manier recht op terugbetaling of omruiling. De begunstigde van een Cadeaubon zal erop toezien dat hij/zij voldoende op voorhand reserveert om tijdig te kunnen beschikken over de nodige zitplaatsen.

  2.4 De Cadeaubon mag niet voor reclame- en/of commerciële doeleinden worden aangewend zonder toestemming van visit.brussels.

  2.5 Aangezien het gaat om een overeenkomst op afstand betreffende het verrichten van diensten voor het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, en in overeenstemming met het koninklijk besluit van 18 november 2002, kan de Consument geen herroepingrecht uitoefenen zoals gesteld in artikel 47 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.

  2.6 De Cadeaubon kan in geen geval worden terugbetaald, zelfs in geval van verlies of diefstal, noch teruggenomen, noch omgeruild. Bij verlies van één of meerdere Cadeaubons tijdens of na verzending dient de Consument of de begunstigde onmiddellijk contact op te nemen met visit.brussels om dit of die Cadeaubon(s) te annuleren. Een nieuw Cadeaubon (waarvan de geldigheid op dezelfde datum als het origineel vervalt) zal dan door visit.brussels worden opgestuurd.

  Artikel 3 – Persoonlijke gegevens

  3.1 De gegevens die door de Consument worden verstrekt bij het reserveren van een Cadeaubon, worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

  Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  1. voor het administratieve beheer van de reserveringen van een “Tram Experience”-rit;
  2. voor het verbeteren van de dienstverlening;
  3. voor het beheer van de facturering en de betalingswijzen;
  4. voor het informeren van de Consument in geval van annulering of wijziging van datum of uurrooster of van de vertrek- en aankomstplaatsen van de “Tram Experience”-dinerrit;
  5. voor publicitaire doeleinden, voor het communiceren van informatie over de nieuwe diensten of producten van visit.brussels voor zover de Consument het hiervoor voorziene vakje heeft aangekruist om aan te geven dat hij hiermee toestemt;
  6. voor de communicatie alsmede de overdracht van deze gegevens met het oog op onderzoek of direct marketingacties aan elke onderneming die partner is of verbonden is met visit.brussels.

  3.2 De Consument natuurlijke persoon kan te allen tijde kenbaar maken dat hij geen e-mails van visit.brussels meer wenst te ontvangen en zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden door zijn verzoek per e-mail te richten aan  boxoffice@visit.brussels of per post op het volgende adres: visit.brussels, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel.

  3.3 In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de Consument natuurlijke persoon bij visit.brussels recht op inzage en rechtzetting van zijn eigen persoonsgegevens. Hiertoe kan de Consument natuurlijke persoon zijn verzoek per e-mail richten aan boxoffice@visit.brussels of per post op het volgende adres: visit.brussels, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel.

  Artikel 4 - Aansprakelijkheid

  4.1 visit.brussels slaat uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor alle eventuele technische defecten van de Tram die zouden resulteren in de tijdelijke onmogelijkheid om de “Tram Experience”-rit te organiseren. Met des te meer reden kan visit.brussels niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging, gebrekkige werking of onderbreking van de tramdienst wegens gevallen van overmacht, gebeurtenissen van buiten waarop visit.brussels geen invloed heeft.

  4.2 visit.brussels kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van Consumenten tijdens de dinerrit.

  4.3 visit.brussels kan de stiptheid van de tramdienstregelingen niet garanderen.

  4.4 visit.brussels kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies of (directe, indirecte, materiële of immateriële) schade die voortkomt tijdens een dinerrit. Hetzelfde geldt voor enige diefstal of verlies dat zou kunnen voorkomen voor of tijdens de dinerrit waarvoor een Ticket werd afgeleverd.

  4.5 visit.brussels kan niet garanderen dat alle functies van de websites www.visit.brussels / www.tramexperience.brussels waar Tickets worden gereserveerd, zonder fout of onderbreking, permanent beschikbaar zijn.

  4.6 visit.brussels is niet verantwoordelijk voor het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in de correspondentie tussen de partijen.

  4.7 visit.brussels is niet verantwoordelijk voor vertraging of verlies van Cadeaubons bij het verzenden ervan.

  4.8 visit.brussels is niet verantwoordelijk voor misbruik van de Cadeaubon door derden.

  Artikel 5 – Tarieven

  5.1 De tarieven voor een “Tram Experience”-Cadeaubon zijn de volgende:

  • " Tram " menu : : 95€ (inclusief BTW) per persoon  + 3,50 € voor de ticketkosten per persoon
  • " Experience " menu : 115€ (inclusief BTW) per persoon + 4 € voor de ticketkosten per persoon
  • « Gezamenlijke tafel » : met korting van 10 € per persoon aangeboden.

  5.2 De Consument verbindt zich ertoe om alle verschuldigde bedragen te betalen via een van de betalingswijzen die ter beschikking worden gesteld op de websites.

  5.3 De Consument is uitdrukkelijk geïnformeerd dat als hij een Cadeaubon geldig voor een tafel voor 4 personen of een tafel voor 6 personen gebruikt om een tafel voor 2 personen of 4 personen te reserveren, hij later niet nog 2 of 4 andere personen zal kunnen toevoegen aan zijn gezelschap. De Cadeaubon kan maar één keer worden gebruikt.

  De Consument is uitdrukkelijk geïnformeerd dat hij rechtsgeldig een Menu « Experience » cadeaubon (2, 4 of 6 personen uitsluitend beschikbaar op vrijdag en zaterdag) kan gebruiken om een tafel voor 2,4 of 6 personen te reserveren voor het « Tram » Menu ( beschikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag). Het prijsverschil zal echter zijn verloren en zal niet worden vergoed.

  Artikel 6 - Varia

  6.1 De Consument erkent en stemt ermee in dat de FAQ’s een integrerend deel uitmaken van de Voorwaarden en dat zij erin zijn opgenomen ter verwijzing. De FAQ’s kunnen te allen tijde door visit.brussels worden gewijzigd.

  6.2 De Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor toepassing op de reservering en het gebruik van de “Tram Experience”-Tickets, met uitzondering van andere producten van visit.brussels die onderworpen zijn aan de eraan verbonden algemene gebruiksvoorwaarden.

  Artikel 7 – Nietigheid van een bepaling, toepasbaar recht en rechtsmacht

  7.1 De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van alle of van een deel van de bovenvermelde bepalingen brengt de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang. Die overige bepalingen blijven derhalve van toepassing. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar is, zal ongeschreven worden geacht. visit.brussels verbindt zich ertoe die bepaling door een andere te vervangen die in de mate van het mogelijke dezelfde functie zal vervullen.

  7.2 De Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.