juridische informatie

1. Identiteit van de visit.brussels vzw

Naam: visit.brussels vzw
BTW-nummer: (BE) 0600.885.207
Adres : Koningsstraat 2-4 - 1000 Brussel
Telefoon: +32(0)2.513.89.40
Mail: hello@visit.brussels

2. Toepassing van de Wet 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten – elektronisch platfom

3. Elektronische facturering

"Met het oog op modernisering en administratieve vereenvoudiging heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten om het gebruik van elektronische facturering uit te breiden. Vanaf 1 november 2020 worden enkel nog facturen in elektronisch formaat aanvaard voor alle overheidsopdrachten waarvan het geraamde bedrag meer bedraagt ​​dan 30.000 EUR exclusief btw. Vanaf 1 november 2020 wordt de verplichting uitgebreid tot alle overheidsopdrachten, ook die met een lage waarde (<30.000 EUR exclusief btw). Na elk van deze data worden facturen in een ander formaat (papier, e-mail, enz.) niet meer verwerkt.

Met "elektronische factuur" wordt bedoeld de factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm volgens de Europese norm (Deze factuurvorm moet de Europese norm "EN 16931-1:2017" naleven. Deze norm is vooral belangrijk voor de ontwikkelaars van beheertools voor elektronische facturatie. Meer informatie op www.publicprocurement.be) en die een automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt. Deze definitie sluit met name facturen uit die in pdf-formaat zijn opgesteld en per e-mail worden verzonden door de ondernemers."

Voor meer informatie : https://easy.brussels/projects/elektronische-factuur-2/?lang=nl

4. Transparantie

Visit.brussels vzw past de omzendbrief toe van 18/09/2018 over de toepassing van artikel 11 van de nieuwe gezamelijke Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

In dit transparantieverslag, vinden jullie voor het afgelopen jaar:

  • het bijwonen van vergaderingen, vergoedingen en voordelen van alle aard, evenals representatiekosten;
  • de reizenlijst van openbare vertegenwoordigers;
  • De inventaris van overheidsopdrachten.