JAMES BLAKE

484112

24/04/2020 - 24/04/2020

JAMES BLAKE :: © JAMES BLAKE

JAMES BLAKE OP VRIJDAG 24 EN ZATERDAG 25 APRIL 2020 IN HET KONINKLIJK CIRCUS, BRUSSEL > CONCERTEN AFGELAST!

Naar aanleiding van het verbod op indoor activiteiten en de maatregelen die in verschillende Europese landen zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, ziet James Blake zich helaas genoodzaakt zijn Europese tournee te annuleren.

De concerten die op 24 en 25 april in het Koninklijk Circus staan gepland, zullen daarom niet plaatsvinden. Personen die in het bezit zijn van tickets worden persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht en kunnen reeds een terugbetaling van hun tickets aanvragen bij het verkooppunt waar ze werden aangekocht.

"Hey all, so considering the global pandemic of COVID-19 and the changing nature of travel policies and quarantines across the world, along with possible extended future restrictions, it is with huge regret that I have to cancel my scheduled European tour. It's been a horrible decision to make, but the safety of the fans and my band and crew is always the top priority. Sending everyone all the love. Please stay safe out there."

JAMES BLAKE
Koninklijk Circus, Brussel
Vrijdag 24 & zaterdag 25 november 2019 – 20u> CONCERTEN AFGELAST!JAMES BLAKE OP VRIJDAG 24 EN ZATERDAG 25 APRIL 2020 IN HET KONINKLIJK CIRCUS, BRUSSEL > NIEUWE DATA!

Dooreenconflict inzijntourschemazietJames BlakezichgenoodzaaktomzijngeplandeEuropesetourneeuittestellen.

DeBelgischeconcerten,voorzienop 11en12novemberaanstaande,wordenom dieredenverplaatstnaarvrijdag24enzaterdag25april2020,nogsteeds in hetKoninklijkCircus in Brussel.

Aangekochteticketsvoorhet concert van 11novemberblijvenenkelenalleengeldigvoorhet concert van 24april.
Aangekochteticketsvoorhet concert van 12novemberblijvenenkelenalleengeldigvoorhet concert van 25april.

Ticketkopersdiezichnietkunnenvrijmakenopdezenieuwedatawordenverzochtomvoor30novembercontact optenemenmethunverkooppuntvooreenvolledigeterugbetalingvanhunticket.

Deartiestwenstzichnaarzijnfanstoeoprechtteverontschuldigenvoorditongemak.

"Due to unavoidable scheduling conflicts, it's with great regret that I've had to postpone my forthcoming European tour dates. I apologise toall ofmy fans for any inconvenience caused and look forward to seeing you in April 2020. James."

JAMES BLAKE
Koninklijk Circus, Brussel

Maandag11& dinsdag 12november2019– 20u>UITGESTELDE DATA!
Vrijdag 24 & zaterdag 25november 2019 – 20u>NIEUWE DATA !

Ticketprijzen(incl servicekosten):39,24euro-Ongenummerdezit-enstaanplaatsen

Tickets zijnnogverkrijgbaarvia Proximus Go For Music:www.proximusgoformusic.beviaLive Nation:www.livenation.beDeterugkeervanJames Blakegaatzoalsaltijdgepaardmeteenoneindigeelegantie.DeLondenaarsteldebeginditjaarzijnvierdealbumvoor.‘Assume Form' iswereldsenisalleswatmodernepopmoetzijn! NazijnpassageopPukkelpopinaugustus,keertJames Blake in hetnajaarterugnaaronsland.Eenniettemissenlive concert in hetBrusselseKoninklijkCircus.

Dewereldzatgespannentewachtenop dekomstvanzijnnieuweplaat. Het wasnamelijksinds2016geledendathijover debrugkwammetnieuwwerk,toenmet hetmagnifieke‘TheColourIn Anything'datdoorliefhebbersvan het genreunaniemdehemelingeprezenwerd.Twaalfbriljantenieuwesongseneencasting vanformaat, meto.a.Travis Scott, André 3000, MosesSumneyenrijzendeflamencosterRosalía. James Blakelaatzichmet ‘Assume Form' vaneenanderekantzien,vredigerenminderintrospectief.Tegelijkertijdis het album evenpoëtischenaandoenlijkalsaltijd. Hetmogeduidelijkzijndatde in LAwonendeEngelseartiestaande absolute top vanzijnkunnenstaat.Ontdekhetzelfin hetKoninklijkCircus!

Praktische info